Hop Gar         Bak Hok          Choi Li Fut       Balintawak         Tai Chi